Conan Juristen

Onder de Algemene Verordening Gegevensberscherming (AVG) zal onze dienstverlening niet anders worden. Zij zal worden uitgebreid door de eisen die de AVG stelt. Conan Juristen blijft de privacy van de gebruikers van haar diensten waarborgen. De persoonsgegevens van gebruikers worden dan ook uiterst zorgvuldig behandeld.

Verwerkingsverantwoordelijke

Als verwerkingsverantwoordelijke voor Conan Juristen treedt op:

E. Cuiper
Feiko Clockstraat 93 B
9665 BE Oude Pekela

Grondslag voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens Conan Juristen verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten (op
basis van de met ons gesloten overeenkomst), en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt (met uw toestemming van de betrokkene), en/of vanwege het gerechtvaardigd belang van de betrokkene of een derde of Conan Juristen zelf (in verband met bijvoorbeeld de uitvoering van de overeenkomst, het voorbereiden en het voeren van een gerechtelijke procedure of het verlenen van rechtsbijstand), en/of vanwege het voldoen aan een wettelijke verplichting.


Welke persoonsgegevens kunnen wij verzamelen?

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

- voor- en achternaam;
- geboorteplaats;
- geboortedatum;
- adresgegevens;
- telefoonnummer;
- e-mailadres;
- geslacht;
- overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in een bespreking, door het invullen van het webformulier op de website van Conan Juristen, in de correspondentie en telefonisch;
- lijst met uw contactgegevens via een app of sociale media;
- IP-adres;
- internetbrowser en apparaat type.

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens kunnen wij verwerken ?

Conan Juristen kan de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerken:

- ras;
- taal;
- godsdienst of levensovertuiging;
- burgerservicenummer (BSN);
- financiële gegevens, zoals vermogen, inkomsten en schulden;
- strafrechtelijke feiten of verdenkingen of/en verleden;
- kenteken;
- gegevens van kinderen, zoals geboortedatum, -plaats, woonsituatie, adresgegevens;
- gevoelige gegevens met betrekking tot de juridische zaak, die Conan Juristen in behandeling heeft (gekregen);

Waarvoor hebben wij uw gegevens nodig?

Conan Juristen verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

- om de overeengekomen diensten en producten te kunnen leveren;
- om, indien dit nodig is, contact met u te kunnen treden ter uitvoering van de dienstverlening;
- bij nieuwe zaken, ter controle op eventueel tegenstrijdig belang;
- het afhandelen van uw betaling of vergoeding(en);
- Conan Juristen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wat doen wij met uw gegevens?

Conan Juristen verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door de gebruiker van onze diensten en/of website, dan wel de gegevens die in het kader van de verleende of te verlenen rechtsbijstand (door een derde) aan ons zijn verstrekt. Wanneer u persoonsgegevens opgeeft, zullen deze bovendien uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze gegevens hebt verstrekt. Conan Juristen behoudt zich te allen tijde het recht voor
om persoonsgegevens te verwerken ten einde te kunnen voldoen aan op haar rustende wettelijke verplichtingen, dan wel vanwege een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Conan Juristen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Onze bewaartermijn(en) luiden als volgt:

- fysieke gegevens met betrekking tot uw zaaksdossier (inclusief persoonsgegevens): zeven (7) jaar na afsluiten van uw zaak, behoudens authentieke akten en vonnissen: twintig (20) jaar na afsluiten van uw zaak;
- digitale gegevens met betrekking tot uw zaaksdossier (inclusief persoonsgegevens): twintig (20) jaar na afsluiten van uw zaak;
- administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens): zeven (7) jaar vanaf het
afsluiten van uw zaak.
- overige gegevens zoals de gegevens die op of via de website worden verstrekt (inclusief eventuele persoonsgegevens): zeven (7) jaar vanaf het moment van vastlegging.

Delen wij uw gegevens met anderen?

Conan Juristen verstrekt uw persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of ons kantoor daartoe verplicht is op grond van de wet, waaronder, maar niet uitsluitend de WWFT of een rechterlijke uitspraak. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Conan Juristen een bewerkerovereenkomst, zoals bijvoorbeeld de telefoondienst, de ICT beheerder en de boekhouder. Door het afsluiten van een bewerkersovereenkomst zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Conan Juristen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Conan Juristen kan in verband met de wettelijke verplichting tot het bewaren van uw dossier of een ander gerechtvaardigd belang niet altijd ingaan op het verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie of scan van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie of scan uw burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Conan Juristen zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek inhoudelijk reageren.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Conan Juristen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Indien onverhoopt sprake is van een datalek (onbedoelde toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens door een derde), zal meteen melding gedaan worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkene(n) zelf.
Mocht u ondanks de getroffen maatregelen de indruk krijgen dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wijziging privacy statement

Conan Juristen behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement of Privacy verklaring te wijzigen.

Vragen over privacy?
Indien u vragen heeft over uw privacy en over hoe wij met uw privacy omgaan dan kunt u contact opnemen met ons via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.