Conan Juristen

1. Inleiding

Conan Juristen verzamelt en bewerkt persoonsgegevens, uitsluitend voor het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst van opdracht, één en ander met inachtneming van de privacy bepalingen conform AVG, die zij heeft neergelegd in een separaat Privacy statement en een Disclaimer ten aanzien van het gebruik van de website: www.conanjuristen.nl.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Als verwerkingsverantwoordelijke voor de maatschap Conan Juristen treedt op:
De heer E. Cuiper
Feiko Clockstraat 93 B
9665 BE Oude Pekela
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. De grondslag waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

Conan Juristen verwerkt persoonsgegevens van (potentiёle) cliënten, wederpartijen en derden doordat gebruik wordt maakt van de juridische dienstverlening danwel
juridische producten en/of omdat deze aan Conan Juristen zijn verstrekt via het webformulier van www.conanjuristen.nl via e-mail of een andere wijze van
aanlevering. De wettelijke grondslagen voor de verwerking zijn de toestemming van de betrokkene, de uitvoering van de overeenkomst tussen Conan Juristen en de
betrokkene, het voldoen aan een wettelijke verplichting of vanwege een gerechtvaardigd belang aan de zijde van de betrokkene of Conan Juristen zelf.

4. Beschrijving van de categorieën van personen voor wie Conan Juristen persoonsgegevens verwerkt

- particuliere cliënten, wederpartijen en belanghebbenden bij de zaak of potentiёle zaak;
- bewindvoerders, mentoren en/of curatoren;
- functionarissen, bestuurders van rechtspersonen die cliënt of wederpartij of/en belanghebbenden zijn bij de opdracht;
- professionele derden zoals deurwaarders en de gerechten.

5. Soorten persoonsgegevens die door Conan Juristen worden verwerkt

Conan Juristen verwerkt de volgende gewone persoonsgegevens:
- voor- en achternaam;
- geboorteplaats;
- geboortedatum;
- adresgegevens;
- telefoonnummer;
- e-mailadres;
- geslacht;
- overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt, bijvoorbeeld in een bespreking, door het invullen van het webformulier op de website van Conan Juristen, in de
correspondentie en telefonisch;
- lijst met contactgegevens via een app of social media;
- IP-adres;
- internetbrowser en apparaat type.

Conan Juristen verwerkt voor een goede dienstverlening ook de volgende bijzondere en/of
gevoelige persoonsgegevens:
- ras;
- taal;
- burgerservicenummer (BSN);
- financiële gegevens, zoals vermogen, inkomsten en schulden;
- strafrechtelijke feiten of verdenkingen of/en verleden;
- kenteken;
- gegevens van kinderen, zoals geboortedatum, -plaats, medische gegevens, woonsituatie, adresgegevens;
- gevoelige gegevens met betrekking tot de juridische zaak, die Conan Juristen in behandeling heeft (gekregen);
- Conan Juristen verwerkt ook persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar, evenwel alleen na verkregen toestemming van ouder(s), voogd of van rechtswege na benoeming door de Rechtbank.

6. Bewaartermijnen

Conan Juristen hanteert de volgende bewaartermijnen:
- fysieke gegevens met betrekking tot uw zaaksdossier (inclusief persoonsgegevens): zeven (7) jaar na afsluiten van uw zaak, behoudens authentieke akten en vonnissen:
twintig (20) jaar na afsluiten van uw zaak;
- digitale gegevens met betrekking tot uw zaaksdossier (inclusief persoonsgegevens): twintig (20) jaar na afsluiten van uw zaak; - administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens): zeven (7) jaar
vanaf afsluiten van uw zaak;
- overige gegevens zoals de gegevens die op of via de website worden verstrekt (inclusief eventuele persoonsgegevens): zeven jaar vanaf het moment van vastlegging;

7. Categorieën van ontvangers

Conan Juristen kan de persoonsgegevens van de betrokkene, voor zover de uitvoering van de aan haar opgedragen werkzaamheden, de op haar rustende wettelijke verplichting of haar gerechtvaardigd belang dit met zich meebrengt, verstrekken aan de volgende ontvangers:
- deurwaarderskantoor;
- KvK/Kadaster/RDW;
- overheidsinstellingen (gerechten, gemeente, UWV, politie, OM);
- andere advoca(a)t(en);
- mediator;
- bewindvoerders/mentoren/curatoren van cliënten;
- Raad voor Rechtsbijstand;
- Orde van Advocaten;
- arts/medici/arbeidsdeskundige; en
- makelaar/fiscalist/boekhouder/financieel adviseur.

8. Algemene beschrijving van de technische en organisatorische getroffenmaatregelen op de persoonsgegevens te beveiligen

- Conan Juristen heeft passende technische en organisatorische wijze depersoonsgegevens beveiligd. De digitale data staat opgeslagen bij een professionele ICT
aanbieder op de door hem beveiligde i-cloud.
- De fysieke dossiers zijn opgeborgen op het kantoor, tenzij er sprake is van een bespreking buiten kantoor of een zitting.
- Correspondentie via onze website (webformulier) is onderworpen aan SSL-encryptie, zodat communicatie op een veilige wijze gebeurt waarbij derden geen inzake hebben in de gegevens.

9. Protocol in geval van een datalek

- Een datalek is een onbedoelde toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens door een derde.
- Indien onverhoopt sprake is van een datalek, zal meteen melding gedaan worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkene(n) zelf. De melding zal in elk geval inhouden de kenmerken van het incident, zoals de datum en tijdstip van de constatering,een samenvatting van het incident, het kenmerk en de aard van het incident (op welkonderdeel van de beveiliging, hoe heeft het zich voorgedaan, waarop heeft het betrekking, op lezen, kopiëren, veranderen, verwijderen/vernietigen en/of diefstal van persoonsgegevens.